Covetrus

zelená linka
800 112 988

 

Všeobecné nákupní podmínky pro dodávky a služby („VOP“)

Část A - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Rozsah použití
  1. Tyto všeobecné nákupní podmínky tvoří nedílnou součást nákupních objednávek ("Objednávka") vystavených společností NOVIKO s.r.o., IČO: 284 33 092, se sídlem Palackého třída 537/163, Medlánky, 612 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 61588 ("Kupující") na dodávky předmětů/zboží (část B) a služeb (část C), které má poskytnout dodavatel. Tyto VOP nahrazují všechny dříve vydané VOP.
  2. Kupující tímto výslovně odmítá jakékoli všeobecné obchodní podmínky dodavatele bez ohledu na to, zda, jak a kdy byly tyto obchodní podmínky dodavatele předány Kupujícímu a zda jsou či nejsou uvedeny v nabídce nebo potvrzení objednávky.
  3. Veškerá ujednání učiněná ústně, vyloučení, jakož i změny nebo doplňky VOP musí být Kupujícím potvrzeny písemně; v opačném případě nemají závazný účinek a nestávají se součástí Smlouvy ve smyslu článku 2.
 2. Uzavření smlouvy
  1. Každá Objednávka Kupujícího dodavateli je nabídkou na nákup zboží nebo služeb. Datum dodání a/nebo plnění musí být uvedeno v Objednávce.
  2. Kupující může kdykoli před přijetím dodavatelem odvolat nebo změnit Objednávku. Akceptace Objednávky Dodavatelem nastane, pokud ji Dodavatel výslovně písemně akceptuje (postačí e-mail) nebo jiným jednáním dodavatele, které Kupující důvodně považuje za odpovídající akceptaci Objednávky. Smlouva je uzavřena na základě akceptace Objednávky Dodavatelem a součástí smlouvy jsou i tyto VOP (dále jen "Smlouva").
  3. Pokud dodavatel nemůže objednávku přijmout, neprodleně to písemně oznámí kupujícímu.
 3. Důvěrnost
  1. Dodavatel je povinen zachovávat přísnou důvěrnost a používat pouze pro účely plnění Smlouvy veškeré technické nebo obchodní know-how, specifikace, vynálezy, postupy nebo iniciativy, které jsou důvěrné povahy a které mu byly sděleny Kupujícím nebo jeho zástupci či subdodavateli, a veškeré další důvěrné informace týkající se podnikání Kupujícího nebo jeho výrobků, které může dodavatel získat, a dodavatel je povinen omezit sdělování těchto důvěrných informací pouze na své zaměstnance, zástupce nebo subdodavatele, kteří je potřebují znát pro účely plnění Smlouvy, a dále zajistí, aby se na tyto zaměstnance, zástupce nebo subdodavatele vztahovaly stejné povinnosti mlčenlivosti a omezení použití, jaké se vztahují na dodavatele. Informace se nepovažují za důvěrné, pokud (i) byly příjemci známy již dříve bez povinnosti zachovávat mlčenlivost, nebo (ii) byly nebo se staly obecně známými z důvodů, které příjemce nemohl ovlivnit. Povinnost zachovávat důvěrnost končí dva roky po výměně příslušných informací.
  2. Každá ze stran se zavazuje, že po celou dobu trvání Smlouvy a po jejím ukončení nebude zveřejňovat svou účast na zakázce druhé strany bez jejího předchozího písemného souhlasu.
 4. Dokumenty / Práva duševního vlastnictví
  1. Kupující si tímto vyhrazuje vlastnické právo, včetně autorských práv a jiných práv duševního nebo průmyslového vlastnictví, týkající se údajů, číselných údajů, výkresů, modelů, vzorků, výpočtů, konstrukčních výkresů a jiných dokumentů ("Materiály Kupujícího"), které poskytne dodavateli za účelem plnění Smlouvy. Dodavatel není oprávněn tyto dokumenty kopírovat nebo je zpřístupnit třetím osobám bez předchozího souhlasu Kupujícího. Dodavatel bere na vědomí, že Materiály Kupujícího jsou výlučným vlastnictvím Kupujícího.
 5. Čas plnění
  1. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat Kupujícího, pokud se dozví nebo by se měl dozvědět o skutečnostech, které nasvědčují tomu, že se plnění Smlouvy zpozdí. Povinnost dodržet sjednané termíny tím není dotčena a oznámení nezbavuje dodavatele odpovědnosti. Jakékoli předčasné plnění Smlouvy podléhá předchozímu písemnému souhlasu Kupujícího.
 6. Ceny; Platební podmínky
  1. Ceny uvedené v Objednávce jsou závazné pevné ceny a pokud není dohodnuto jinak, zahrnují veškeré služby a veškeré vedlejší náklady (např. balení, přepravu, pojištění zboží) a daně s výjimkou případné daně z přidané hodnoty a/nebo daně z obratu, které se - s výhradou bodu 6.2 níže - připočítávají, ale musí být fakturovány v souladu s platnými daňovými předpisy. Není-li výslovně písemně dohodnuto jinak, ceny zahrnují dodání „s dodáním clo placeno“ („DDP“) a vyloženo (na určeném místě dle Objednávky) v souladu s INCOTERMS 2020. Dodavatel nesmí po akceptaci Objednávky provést žádné zvýšení ceny. Změna ceny ani příplatky nebudou kdykoli uplatněny bez výslovného písemného souhlasu řádně oprávněného zástupce Kupujícího. Kupující není povinen hradit žádné náklady vzniklé dodavateli, s výjimkou případů, kdy se k tomu výslovně písemně zavázal.
  2. Pokud Kupující předloží dodavateli osvědčení o osvobození od této daně z přidané hodnoty, dodavatel nebude Kupujícímu tuto daň z přidané hodnoty účtovat.
  3. Pokud v souladu s právními předpisy země daňové rezidence Kupujícího ("platné právo") existuje povinnost srazit daň z příjmu a/nebo platby dodavateli, je Kupující oprávněn srazit a odvést příslušným daňovým orgánům odpovídající částky a poskytnout dodavateli doklady o platbě a další podklady, pokud jsou k dispozici. V případě, že se v návaznosti na podmínky platné smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi zemí Kupujícího a zemí daňové rezidence dodavatele uplatní snížená sazba srážkové daně, měl by Kupující tuto sníženou sazbu uplatnit za předpokladu, že včas obdrží příslušné podklady vyžadované daňovými předpisy země Kupujícího a země daňové rezidence dodavatele. V případě, že taková podpůrná dokumentace nebude na žádost Kupujícího poskytnuta nebo bude mít Kupující oprávněné důvody se domnívat, že poskytnutá dokumentace není v souladu s požadavky stanovenými daňovými právními předpisy země Kupujícího a země daňové rezidence Dodavatele, bude Kupující srážet daň v souladu s běžnými platnými sazbami stanovenými příslušnými daňovými orgány a bude oprávněn účtovat dodatečné náklady z důvodu svého dodatečného úsilí. Strany nicméně budou vzájemně spolupracovat při podávání příslušných daňových žádostí a hlášení všem státním orgánům a v případě, že bude jakákoli daň splatná a následně vratná, budou obě strany přiměřeně spolupracovat, aby zajistily, že tato vratka bude skutečně vrácena.
  4. Případné kolky nebo kolkové daně hradí dodavatel v plné výši a dodavatel předloží Kupujícímu doklad o zaplacení kolků nebo kolkových daní splatných v souvislosti s Objednávkou do deseti (10) kalendářních dnů po přijetí Objednávky Kupujícího.
  5. Kupující zadá platbu šedesátý (60) kalendářní den po obdržení platně předložené a nezpochybněné faktury dodavatele. Pokud se Kupující dohodl na částečných platbách, začíná běžet lhůta splatnosti od obdržení dílčí faktury. Žádná faktura nebude vystavena ani platba provedena před dodáním zboží nebo služeb.
  6. Každá faktura musí obsahovat takové informace, které Kupující požaduje k ověření správnosti faktury, a musí obsahovat číslo Objednávky (pokud existuje), k níž se vztahuje. Jakékoli prodlení platby ze strany Kupujícího vyžaduje výslovnou písemnou upomínku k platbě. Sazba úroku z prodlení činí pět (5) procentních bodů nad zákonnou základní sazbu.
 7. Započtení; zadržovací právo
  1. Bez ohledu na zákonná zadržovací práva a práva započtení je Kupující oprávněn započíst jakékoli své pohledávky vůči dodavateli nebo přidruženým společnostem dodavatele, tj. jakýmkoli právně nezávislým podnikům, v nichž má dodavatel přímo nebo nepřímo většinový vlastnický podíl nebo které mají většinový vlastnický podíl v dodavateli nebo jsou přímo nebo nepřímo ovládány dodavatelem nebo jej přímo nebo nepřímo ovládají.
  2. Dodavatel není oprávněn pozastavit plnění svých povinností podle Smlouvy v případě sporu o výši odměny splatné dodavateli, s výjimkou případů, kdy je samotný nárok a požadovaná částka nesporná nebo pravomocně rozhodnutá.
 8. Postoupení
  1. Dodavatel není oprávněn postoupit jakékoli pohledávky vyplývající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího. Souhlas Kupujícího se považuje za udělený v případě pohledávek, které jsou předmětem faktoringových ujednání iniciovaných nebo podporovaných Kupujícím.
 9. Odškodnění
  1. Dodavatel odškodní Kupujícího za veškeré škody, náklady, mimo jiné včetně nákladů na právní zastupování, a výdaje související s (a) vadou výrobku v rozsahu, v jakém lze vadu přičíst jednání nebo opomenutí dodavatele, jeho zaměstnanců, zástupců nebo subdodavatelů, (b) porušením zákonných nebo správních předpisů, (c) porušením práv duševního a průmyslového vlastnictví, které lze přičíst jednání nebo opomenutí dodavatele, jeho zaměstnanců, zástupců nebo subdodavatelů a vyplývající z výroby, dodávky, prodeje nebo používání Předmětů dodávky nebo dodávky, převzetí nebo používání Služeb, vzhledu, označování nebo reklamy nebo (d) jakýmkoli nárokem vzneseným vůči Kupujícímu vyplývajícím z dodávky Předmětů dodávky nebo Služeb nebo v souvislosti s nimi, pokud takový nárok vyplývá z porušení, nedbalého plnění nebo neplnění či prodlení s plněním Smlouvy Dodavatelem, jeho zaměstnanci, zástupci nebo subdodavateli. Jakákoli další zákonná práva zůstávají nedotčena.
 10. Pojištění
  1. Během plnění Smlouvy a až do uplynutí záruční doby Dodavatel zajistí a udržuje pojištění obecné nebo profesní odpovědnosti ve výši nejméně 5 milionů EUR a - pokud Dodavatel dodává výrobky - pojištění odpovědnosti za výrobek s vhodným pojistným krytím nejméně 5 milionů EUR pro jednotlivou událost a nejméně 10 miliónů EUR pro souhrnné nároky vzniklé za rok. Kupující je oprávněn prověřit stávající pojistné krytí, zejména vyžádáním písemného potvrzení od pojistitele dodavatele, pojišťovacího makléře nebo nahlédnutím do neobchodních částí pojistných smluv. Uzavření pojistných smluv nezbavuje Dodavatele jeho odpovědnosti vůči Kupujícímu.
 11. Subdodavatelé
  1. Dodavatel je plně odpovědný za všechny své subdodavatele a další jejich subdodavatele.
 12. Vyšší moc
  1. Dodavatel není v prodlení v případě, že není schopen dodat Předměty dodávky z důvodu války, přírodní katastrofy nebo jiného srovnatelného důvodu, který je mimo kontrolu Dodavatele (vyšší moc). Dodavatel je povinen do tří (3) dnů písemně oznámit povahu a rozsah takového stavu vyšší moci a vynaložit obchodně přiměřené úsilí k odstranění takových příčin a obnovení dodávek, jakmile to bude možné. Pokud se oznámení Dodavatele opozdí, je povinen nahradit Kupujícímu veškerou škodu tím způsobenou. Pokud však situace vyšší moci trvá déle než 1 měsíc, může Kupující Smlouvu písemně vypovědět s okamžitou účinností, potažmo od Smlouvy odstoupit. V takovém případě nemá Dodavatel nárok na žádnou platbu a musí vrátit veškeré platby, které již od Kupujícího obdržel.
 13. Ochrana osobních údajů
  1. Dodavatel se zavazuje dodržovat platné právní předpisy o ochraně osobních údajů, zejména ustanovení obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Zpracování osobních údajů, které Kupující předá dodavateli v rámci dodavatelského vztahu nebo za účelem poskytování služeb, je přípustné pouze za účelem plnění smlouvy. Zpracování pro jiné účely, zejména pro vlastní účely Dodavatele a třetích stran, není přípustné.
 14. Kodex chování
  1. Kodex chování Kupujícího, který je k dispozici na adrese https://noviko.cz/globalni-eticky-kodex-cz, tvoří nedílnou součást těchto VOP a všech Smluv uzavřených na jejich základě.
 15. Neplatnost
  1. Pokud by některé ustanovení nebo část ustanovení těchto VOP bylo nebo se stalo neplatným nebo nevymahatelným, nebo pokud by VOP obsahovaly nezamýšlenou smluvní mezeru, pak se neplatné nebo nevymahatelné ustanovení oddělí od zbytku VOP a zbytek Smlouvy a VOP tím není dotčen. Jakékoli takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení se považuje za nahrazené nebo jakákoli mezera se považuje za vyplněnou vhodným ustanovením, které se v souladu s ekonomickým účelem a cílem ustanovení a/nebo VOP a pokud je to právně přípustné, nejvíce blíží původnímu záměru stran nebo záměru, který by strany měly, kdyby danou otázku zvážily.
 16. Rozhodné právo; příslušnost
  1. VOP a Smlouvy se řídí právem země, v níž má Kupující sídlo, Úmluva OSN o mezinárodní koupi zboží (CISG) se nepoužije.
  2. Pro dodavatele s místem podnikání v EU nebo ESVO je výlučným soudním místem pro všechny spory vyplývající z VOP a Smluv uzavřených na jejich základě nebo v souvislosti s nimi sídlo Kupujícího.
  3. V případě dodavatelů s místem podnikání mimo EU a ESVO budou všechny spory, které vzniknou z VOP a Smluv nebo v souvislosti s nimi, předloženy Mezinárodnímu rozhodčímu soudu Mezinárodní obchodní komory a budou s konečnou platností rozhodnuty podle pravidel rozhodčího řízení Mezinárodní obchodní komory jedním nebo více rozhodci jmenovanými v souladu s uvedenými pravidly. Místem rozhodčího řízení je Curych, Švýcarsko. Pravidla pro mimořádné rozhodce se nepoužijí. Jazykem rozhodčího řízení bude angličtina.
 17. Část B - DODÁVKY

 18. Dodávky; prodlení
  1. Není-li v Objednávce stanoveno jinak, musí být položky uvedené v příslušné Objednávce ("Předměty dodávky") označeny v souladu s pokyny Kupujícího a dodány na místo určené DDP v Objednávce podle INCOTERMS 2020 a v souladu se zásadami distribuční praxe, pokud se na přepravované položky vztahují, řádně zabaleny a zabezpečeny tak, aby se v běžném provozu dostaly na místo určení v nepoškozeném stavu.
   Nestanoví-li Kupující v Objednávce jinak, dodávky a/nebo plnění přijímá Kupující pouze v rámci své obvyklé pracovní doby. K přechodu rizika u Předmětů dodávky dochází v souladu se sjednanou doložkou INCOTERM v místě dodání uvedeném v příslušné Objednávce. K přechodu vlastnického práva dochází předáním Předmětu dodávky v místě dodání.
  2. Kupující má právo zrušit Objednávku na Předměty dodávky nebo na jakoukoli část Předmětů dodávky, které dosud nebyly Kupujícímu dodány. V souvislosti s jakoukoli Objednávkou zrušenou nebo částečně zrušenou podle tohoto článku zaplatí Kupující po obdržení platně vystaveného a řádně zdokumentovaného dokladu tu část ceny, která se vztahuje k Předmětům dodávky, které byly v době zrušení vyrobeny a připraveny k dodání Kupujícímu nebo jsou na cestě k němu. Dodavatel v maximální možné míře zmírní veškeré náklady související s Objednávkou bezprostředně po obdržení zrušení Objednávky podle tohoto odstavce.
  3. Předměty dodávky nebudou dodávány po částech, pokud není v Objednávce uvedeno nebo Kupujícím písemně odsouhlaseno jinak. V případě nadměrné dodávky si Kupující rovněž vyhrazuje právo odmítnout celou dodávku nebo může přijmout pouze objednané množství a není povinen zaplatit za nadměrné množství, které nemusí přijmout a které bude dodáno na riziko dodavatele a bude je možné vrátit na jeho náklady. Pokud dodavatel dodá větší nebo menší množství, než bylo objednáno, může Kupující dodávku přijmout a v takovém případě se cena poměrně upraví.
  4. Číslo Objednávky musí být uvedeno na všech balících listech, fakturách a případně dalších dokumentech odkazujících na Objednávku.
  5. Jakákoli odměna/cena zaplacená Kupujícím nepředstavuje potvrzení převzetí Předmětů dodávky bez vad ani vzdání se jakýchkoli práv.
  6. Datum dodání uvedené v Objednávce, pokud existuje, je závazné. Dodavatel je v prodlení, pokud nejsou Předměty dodávky dodány v termínu uvedeném v Objednávce.
  7. Pokud dodavatel nedodá některý z Předmětů dodávky v dohodnutém termínu, je Kupující oprávněn (aniž jsou dotčena jeho další práva a nápravná opatření) podle vlastního uvážení: (i) od Smlouvy zcela nebo zčásti odstoupit; (ii) odmítnout převzít dodávku jakéhokoli opožděně dodaného zboží a jakéhokoli dalšího zboží podle Smlouvy nebo, pokud k dodání dojde, takové zboží odmítnout; a/nebo (iii) požadovat po Dodavateli úhradu veškerých nákladů a ztrát, které Kupujícímu vznikly v důsledku nedodání zboží včas, včetně částky, o kterou cena, kterou má Kupující zaplatit za pořízení tohoto Zboží od jiného dodavatele, převyšuje cenu splatnou podle Smlouvy, a ušlého zisku.
 19. Certifikáty o analýze ("COA") pro dodávky surovin
  1. Dodavatel poskytne Kupujícímu aktuální a reprezentativní COA pro každý Předmět dodávky zakoupený Kupujícím před odesláním, jakož i jakékoli další informace požadované Kupujícím. Pro každou výrobní šarži musí být bez zbytečného odkladu poskytnuto samostatné COA a/nebo jakékoli informace.
 20. Záruka na Předměty dodávky; náhradní díly
  1. Dodavatel zaručuje, že Předměty dodávky jsou vyráběny, prodávány a dodávány v souladu s požadavky platných norem, předpisů a zákonů země dodavatele, jakož i s požadavky na Předměty dodávky, a že odpovídají popisu a případné specifikaci uvedené v Objednávce Kupujícího a jsou vhodné pro zamýšlený účel. Předměty dodávky musí být rovněž bez konstrukčních, materiálových a výrobních vad a zůstat takové po dobu 24 měsíců po dodání nebo po dobu použitelnosti, podle toho, která doba je kratší, a musí být prosty práv, zástavních práv a věcných břemen třetích osob. Dodavatel musí být rovněž v souladu se zákonem oprávněn k prodeji a dodávkám Předmětů dodávky. Předměty dodávky musí mít zbývající dobu použitelnosti nejméně šest (6) měsíců po datu dodání. Porušení výše uvedených záruk se považuje za vadu Předmětu dodávky.
  2. Kupující je povinen zkontrolovat dodané Předměty dodávky a oznámit případné zjevné vady do čtrnácti (14) dnů po dodání nebo v případě skrytých vad po jejich zjištění. V úvahu se berou podmínky v místě dodání. Kupující je oprávněn odmítnout jakékoli Předměty dodávky, které nejsou plně v souladu s Objednávkou a těmito VOP. Jakékoli přijetí vadných, opožděných nebo neúplných Předmětů dodávky nebo jakákoli platba provedená v souvislosti s nimi nepředstavuje vzdání se jakýchkoli práv a nápravných opatření Kupujícího. Jakékoli odmítnuté Předměty dodávky mohou být vráceny Dodavateli na jeho náklady a riziko. Dodavatel je povinen zaplatit Kupujícímu přiměřený poplatek za uskladnění a vrácení odmítnutých Dodávek, který mu Kupující oznámí.
  3. Záruční doba končí dvacet čtyři (24) měsíců po přechodu rizika na Kupujícího. Pokud jsou Předměty dodávky použity pro stavbu v souladu s obvyklým způsobem jejich použití a v důsledku toho došlo k vadám stavby, záruční doba uplyne šedesát (60) měsíců po přechodu rizika na Kupujícího. Zákonné záruční lhůty přesahující výše uvedené zůstávají nedotčeny.
  4. Kupující má nárok na zákonná záruční práva bez omezení. Kupující je zejména oprávněn podle své volby požadovat odstranění vady nebo dodání bezvadného Předmětu dodávky ("Následné plnění").
  5. Dodavatel nese veškeré náklady na Následné plnění, zejména náklady na vyšetření a analýzu vady, jakož i náklady na práci, materiál, cestovné a dopravu. Dodavatel dále uhradí náklady na odstranění vadných Předmětů dodávky a instalaci nebo připevnění opravených nebo dodaných bezvadných Předmětů dodávky.
  6. Během Následného plnění se záruční doba pozastavuje. Záruční doba skončí nejdříve tři (3) měsíce po skončení pozastavení. V případě, že Dodavatel vymění Předmět dodávky, počíná běžet původní záruční doba znovu; v případě, že Dodavatel vadný Předmět dodávky opraví, počíná běžet původní záruční doba znovu pouze na opravenou část Předmětu dodávky.
  7. Kupující poskytuje záruku na dodávky náhradních dílů pro Předměty dodávky po dobu 5 let. Pokud dodavatel v tomto časovém období přestane dodávat náhradní díly, je povinen to oznámit Kupujícímu nejméně 6 měsíců před ukončením dodávek, aby Kupující mohl provést poslední nákup.
 21. Část C - Služby

 22. Místo plnění; přijetí
  1. Dodavatel je povinen poskytovat služby na místě uvedeném v Objednávce a poskytnout veškeré vybavení, nástroje, vozidla a další položky potřebné k poskytování Služeb. Pokud není v Objednávce výslovně uvedeno místo poskytování služeb, místo plnění se odvodí z okolností daného obchodního případu.
  2. Dodavatel je povinen při poskytování služeb dodržovat veškerá pravidla a předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a veškeré další bezpečnostní požadavky, které platí v jakýchkoli prostorách Kupujícího, neučinit ani neopomenout učinit cokoli, co by mohlo způsobit, že Kupující ztratí jakoukoli licenci, oprávnění, souhlas nebo povolení, na které spoléhá při výkonu své činnosti, a Dodavatel bere na vědomí, že Kupující se může na služby spoléhat nebo jednat v poskytnutém rozsahu.
  3. Kupující provedené služby přijme, pokud jsou v souladu se smlouvou. K přechodu rizika dochází okamžikem převzetí.
 23. Záruka na služby
  1. Dodavatel zaručuje, že jeho služby jsou prováděny s odbornou péčí a přinejmenším v souladu s platnými průmyslovými standardy a platnými zákony a předpisy. Dodavatel dále zaručuje, že výsledky jeho práce jsou bez faktických a právních vad, mají dohodnutou kvalitu a jsou vhodné pro smluvní účel. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat Kupujícího, pokud se dozví o skutečnostech, které mohou ohrozit provádění služeb, nebo zpochybnit informace poskytnuté Kupujícímu.
  2. Dodavatel nese odpovědnost podle zákonných ustanovení. Na vadné práce se vztahují zákonná ustanovení, záruční doba však činí dva (2) roky a začíná běžet po převzetí. Náprava se řídí ustanoveními bodu.
  3. Dodavatel je povinen vést úplnou a přesnou evidenci času stráveného poskytováním služeb a materiálu použitého dodavatelem a na požádání je povinen umožnit Kupujícímu do této evidence nahlédnout.
 24. Fakturace
  1. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu po úplném provedení a převzetí všech služeb a poskytnutí dokumentace sjednané ve Smlouvě. Dodavatel vystaví konečnou fakturu i v případě, že se Kupující dohodl na částečných platbách dodavateli.
 25. Odstoupení od Smlouvy
  1. Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy podle vlastního uvážení před úplným provedením služeb. Pokud Kupující zaplatil zálohu za služby, které nebyly dodány nebo poskytnuty, Kupující je oprávněn požadovat vrácení těchto částek dodavatelem.
  2. Dodavateli bude vyplacen přiměřený poplatek za ukončení Smlouvy, který se skládá z procentního podílu ceny zakázky odrážejícího procento práce provedené před oznámením o ukončení Smlouvy a skutečných přímých nákladů vyplývajících z ukončení Smlouvy. Dodavateli nebude zaplaceno za žádnou práci provedenou po obdržení odstoupení od smlouvy.
 26. Minimální mzda, zahraniční zaměstnanci, subdodavatelé; bezpečnost práce
  1. Dodavatel tímto potvrzuje Kupujícímu, že dodržuje platné zákony o minimální mzdě a zaměstnávání zahraničních pracovníků.
  2. Dodavatel tímto zaručuje, že on a jakýkoli jím najatý subdodavatel budou dodržovat platné zákony o minimální mzdě a poskytování dočasných pracovníků.
  3. Dodavatel může využívat subdodavatele pouze se souhlasem Kupujícího.
  4. Dodavatel zajistí, aby při poskytování služeb byla dodržována všechna platná pravidla bezpečnosti práce.
  5. Dodavatel se zavazuje odškodnit Kupujícího od jakýchkoli nároků, které mohou být vzneseny proti Kupujícímu podle platných zákonů o minimální mzdě, poskytování dočasných pracovníků nebo bezpečnosti práce zaměstnanců dodavatele a/nebo zaměstnanců jakéhokoli subdodavatele, s nímž dodavatel uzavřel smlouvu, ponese veškeré škody a náklady - včetně nezbytných nákladů na právní zastupování - které z takových sporů vzniknou, ledaže dodavatel nemůže být činěn odpovědným za porušení nebo (alternativně) jednal bez nedbalosti, pokud jde o výběr a dohled nad subdodavateli, kteří nejsou kvalifikováni jako zástupci. Případná práva a opravné prostředky podle zákonných předpisů zůstávají nedotčeny.
  6. Dodavatel je povinen podporovat Kupujícího při obraně proti takovým nárokům podle svého nejlepšího vědomí a s maximální možnou péčí.

***