Covetrus

zelená linka
800 112 988

 

Obchodní podmínky

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti NOVIKO s.r.o. (dále jen „Obchodní podmínky") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) smluvní vztahy mezi společností NOVIKO s.r.o., se sídlem Palackého třída 163, Brno, PSČ: 612 00, IČO: 284 33 092, DIČ: CZ28433092, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 61588 (dále rovněž „Dodavatel") a fyzickými či právnickými osobami, které jsou ve smluvním vztahu k Dodavateli v postavení kupujícího, odběratele zboží, výrobků, či služeb (dále rovněž „Odběratel").
  2. Tyto Obchodní podmínky se vztahují pouze na případy, kdy je Odběratel podnikatelem ve smyslu ustanovení § 420 OZ, přičemž Odběratel jedná s Dodavatelem nebo uzavírá smluvní vztah s Dodavatelem v rámci své podnikatelské činnosti.
  3. Tyto Obchodní podmínky se uplatní v případech, kdy mezi Dodavatelem a Odběratelem vzniká závazkový vztah, jehož předmětem je prodej a koupě určeného produktu, zboží, či služby (dále rovněž souhrnně jako „Produkty" či „Zboží“). Tyto Obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi Dodavatelem a Odběratelem, která na obsah těchto Obchodních podmínek odkáže. Tyto Obchodní podmínky určují část obsahu smlouvy, nestanoví-li smlouva výslovně jinak.
  4. Dohodnou-li se Dodavatel a Odběratel na odchylném ujednání, mají tato odchylná ujednání přednost před zněním těchto Obchodních podmínek.
  5. Dodavatel dodává Produkty rovněž dle položek uvedených v katalogu Dodavatele s uvedením nabídky a cen Produktů (dále rovněž „Katalog"), jenž je rozesílán Odběratelům, jakož i další produkty uveřejněné a prodávané v internetovém obchodě na webové adrese: www.noviko-online.cz (dále jen „E-shop“).
  6. Informace uvedené v Katalogu nejsou závazné, platí aktuální informace výrobce příslušného Produktu. Katalog je pouze informativní.  Při prezentaci jednotlivých Produktů v Katalogu nebo na E-shopu se nejedná o návrh na uzavření kupní smlouvy ve smyslu ustanovení § 1731 a násl. OZ. Fotografie uvedené na stránkách E-shopu nebo v Katalogu nemusí odpovídat přesnému vzhledu Zboží.
  7. Produkty, jejichž výroba či dodávky byly ukončeny, dodává Dodavatel pouze do vyprodání zásob Dodavatele.
 2. OBJEDNÁVKA
  1. Objednávkou je dostatečně určitý projev vůle Odběratele o koupi či odběru Produktu učiněný Odběratelem v jakékoli formě, zejména telefonicky, e-mailem, elektronicky nebo písemně. Objednávku Produktů v E-shopu činí Odběratel kliknutím na odkaz: „Přidat do košíku“ a dále vyplněním údajů dle uvedených pokynů.
  2. Objednávka Odběratele je závazným právním jednáním, v rámci níž Odběratel   odsouhlasí i znění těchto Obchodních podmínek. Dodavatel není povinen objednávku akceptovat. Dodavatel je oprávněn akceptovat objednávku zpravidla stejným způsobem, jakým byla učiněna.
  3. Potvrzení (akceptace) objednávky je projev vůle Dodavatele být objednávkou vázán. Jednotlivá smlouva (kupní, o dodávce produktů či obdobná smlouva) je uzavřena doručením potvrzení objednávky Dodavatelem Odběrateli. Potvrzení objednávky zašle Dodavatel Odběrateli zpravidla elektronicky na e-mail nebo písemně na jeho adresu. Dodavatel je oprávněn splnit objednávku i tak, že se podle ní zachová a Zboží Odběrateli dodá.
 3. CENY
  1. Všechny ceny udávané Dodavatelem v Katalogu jsou platné v době tisku zveřejněného Katalogu. V rámci svého E-shopu prezentuje Dodavatel vždy aktuální a platné ceny.
  2. Ceny se udávají v Kč (CZK) s DPH platnou v době vydání Katalogu, pokud není uvedeno jinak.
  3. Odběratel obdrží Zboží za cenu platnou v době objednání.
  4. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního Zboží nebo po dobu časově určenou.
  5. Dodavatel si vyhrazuje právo určení tiskových chyb nebo změny cen či sazby DPH. Vydáním nového Katalogu, resp. ceníku, se stávají všechny předchozí Katalogy, nabídky nebo ceníky, vč. E-shopu, neplatné a pozbývají účinnosti, a to i v případě, nebyl-li Odběratel s novým Katalogem, nabídkou či ceníkem doposud obeznámen.
  6. Dodavatel je oprávněn měnit ceny Produktů i v závislosti na vývoji kurzu Kč (CZK) vůči zahraničním měnám, s ohledem na změny podmínek dodavatelů Produktů, popř. s ohledem na aktuální situaci na trhu.
  7. Dodavatel je oprávněn dodat Produkt za jinou cenu i poté, co uzavřel s Odběratelem (kupní) smlouvu, a to i v případě, byla-li objednávka učiněna prostřednictvím E-shopu. O změnách cen informuje Dodavatel Odběratele během platnosti Katalogu zpravidla před dodáním Zboží, nejpozději však na faktuře. Odběratel má právo z důvodu změny ceny odstoupit od smlouvy, odstoupení však musí učinit ve lhůtě do 3 dnů ode dne, kdy se o změně ceny dozvěděl, jinak právo na odstoupení od smlouvy zaniká.
  8. Ceny Produktů nezahrnují náklady na dopravu či balení Zboží (produktů).
  9. Dodavatel je oprávněn účtovat manipulační poplatek.
 4. PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Odběratel se zavazuje řádně a včas uhradit za řádně dodané Zboží a služby kupní cenu včetně DPH v souladu s obdrženou fakturou, jinak je Dodavatel oprávněn od příslušné smlouvy odstoupit.
  2. V případě pochybností se faktura vystavená Dodavatelem považuje za doručenou uplynutím třetího dne ode dne jejího odeslání Dodavatelem Odběrateli.
  3. Pokud nestanoví Dodavatel v příslušné faktuře jinak, je splatnost faktur stanovena na dobu 14 dnů od data jejich vystavení, přičemž je Dodavatel povinen zaslat Odběrateli fakturu nejpozději do 3 dnů od data jejího vystavení.
  4. V případě platby bankovním převodem se za den zaplacení považuje den, kdy byla odpovídající finanční částka v plné výši připsána na bankovní účet Dodavatele.
  5. V případě, že Odběratel neuhradí splatnou kupní cenu či jakoukoli její část nebo jakékoli platby v souvislosti se smlouvou, jejíž součástí jsou tyto Podmínky, řádně a včas, není Dodavatel povinen plnit své závazky dle příslušné smlouvy a/nebo jakékoli jiné smlouvy uzavřené s Odběratelem, jejichž součástí jsou tyto Podmínky, případně je Dodavatel oprávněn veškerá plnění pozastavit, a v tomto případě není Dodavatel v prodlení s dodáním Produktů či jakýmikoli závazky resultujícími pro něj z příslušné smlouvy. Dodavatel má vedle ostatních nároků také právo požadovat zaplacení zákonných úroku z prodlení dle právních předpisů České republiky z neuhrazené části ceny.
  6. Pokud Odběratel bezdůvodně nepřevezme Produkt, bude požadováno uhrazení poštovného v plné výši či manipulační poplatky.
 5. DODÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
  1. Dodavatel neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost splnění dodávky v důsledku vyšší moci nebo v důsledku zavinění jiného dodavatele či výrobce, příp. i z důvodů narušení dodavatelských řetězců vlivem jiných Dodavatelem nezaviněných okolností (např. epidemie, válka). Dodavatel je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Odběratele a má právo buď prodloužit dodací lhůtu, nebo odstoupit od smlouvy. Odběrateli tímto nevzniká vůči Dodavateli žádné právo na náhradu škody vzniklé nesplněním objednávky či smlouvy.
  2. Povinností Odběratele je při převzetí Zboží podepsat dodací list či jiný předávací dokument potvrzující předání Zboží (dále jen "dodací list" nebo „předávací protokol“) osobně, resp. statutárním orgánem (v případě, kdy je Odběratelem právnická osoba), prostřednictvím pověřeného zaměstnance nebo prostřednictvím jiné k tomuto pověřené osoby, a to s čitelným uvedením jména přebírající osoby a funkce.
  3. Podpisem dodacího listu nebo předávacího protokolu Odběratelem či jím pověřenou osobou se má za to, že Zboží bylo řádně dodáno v souladu s objednávkou, na Zboží v době předání nevázly zjevné vady a bylo dodáno v objednaném množství. Odmítnutí podepsání dodacího listu nebo předávacího protokolu bez vážného důvodu (jímž může být pouze dodání jiného Zboží v rozporu s objednávkou či dodání Zboží se zjevnými vadami), či opomenutí této povinnosti Odběratelem má důsledky, jako by byl dodací list nebo předávací protokol Odběratelem podepsán. Zboží se v takovém případě považuje za řádně předané v okamžiku, kdy bylo Odběrateli umožněno se Zbožím nakládat.
  4. Během převzetí zásilky provede Odběratel kontrolu zásilky a neporušenost jejich obalů. V případě doručení zjevně poškozené zásilky má Odběratel právo tuto zásilku nepřijmout, v tomto případě ihned sepíše o této skutečnosti protokol s přepravcem, resp. osobou předávající Zboží. V případě pozdějšího zjištění, nejpozději však do 3 pracovních dnů od doručení zásilky, oznámí tuto skutečnost Odběratel Dodavateli. Neoznámí-li Odběratel zjevné vady množství, jakosti nebo provedení Zboží ve lhůtě dle tohoto odstavce, má se za to, že Zboží bylo dodáno bez zjevných vad a v množství sjednaném ve smlouvě.
  5. V případě dodání objednaného Zboží v menším než objednaném množství, Odběratel přijme takto dodané zboží, podepíše dodací list a uvede na něm tuto skutečnost. Dodavatel následně dle svých provozních možností bez zbytečného odkladu dodá Odběrateli nedodané množství Zboží.
  6. Přebírá-li za Odběratele Zboží jiná osoba, než osobně Odběratel nebo statutární orgán Odběratele (v případě, kdy je Odběratelem právnická osoba), děje-li se tak ve sjednaném termínu a místě dodání Zboží a dotčená osoba se osobě předávající Zboží prezentuje jako osoba oprávněná Zboží za Odběratele převzít, je Dodavatel v dobré víře a má se za to, že taková osoba je vždy oprávněna Zboží za Odběratele převzít a její jednání Odběratele zavazuje.
  7. Odběratel nabývá vlastnického práva ke Zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny vč. DPH dle příslušné smlouvy. Odběratel je oprávněn v rámci dohodnutých platebních podmínek se Zbožím nakládat dle svých obchodních zvyklostí i před zaplacením kupní ceny. Odběratel bere na vědomí, že do úplného zaplacení kupní ceny je dodané Zboží ve vlastnictví Dodavatele, který s ním může nakládat dle vlastního uvážení, včetně jeho odvezení.
  8. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Odběratele okamžikem převzetí Zboží, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu Dodavatel umožní nakládat se Zbožím v souladu se smlouvou a Odběratel Zboží nepřevezme. Pokud je Zboží doručováno prostřednictvím dopravce, tak v době, kdy Dodavatel předá Zboží prvnímu dopravci.
  9. Škoda na Zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Odběratele, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit (kupní) cenu Zboží, ledaže Dodavatel škodu způsobil porušením své povinnosti.
  10. Pokud je se Zbožím poskytován jakýkoli dárek, který Odběratel nevyužije, je Odběratel povinen kontaktovat Dodavatele předem a informovat ho, že o dárek nemá zájem. V takovém případě bude Odběrateli prodáno Zboží bez tohoto dárku. Pokud se tak nestane, Odběratel je v případě odstoupení od smlouvy povinen tento dárek vrátit.
 6. SOFTWARE
  1. Pokud Dodavatel dodá spolu s Produkty software a není-li dohodnuto jinak, je Odběrateli i Odběratelem autorizované obsluze přiznáno časově neomezené, nevýhradní a nepřenosné (nepřevoditelné) právo (licence) tento software s Produkty, se kterými byl dodán, v nezměněné formě a pro účely udané v popisu Produktu používat.
  2. Software a k němu příslušná dokumentace se nesmí předávat třetí osobě, s výjimkou obsluhy autorizované Odběratelem. Odběratel nesmí software kopírovat, obměňovat, překládat ani odstraňovat jeho součásti či do něj jinak zasahovat a je povinen zajistit dodržování této povinnosti i Odběratelem autorizovanou obsluhou, v opačném případě odpovídá za škodu v plném rozsahu.
  3. Poplatek za užívání software dodávaného s Produkty, pokud není dohodnuto jinak, je součástí prodejní ceny. Zvýšení výkonnosti produktů dodaných Odběrateli prostřednictvím vylepšení (upgrade) software a technický servis provádí Dodavatel za úplatu dle platného ceníku vystaveného Dodavatelem.
 7. VRÁCENÍ ZBOŽÍ
  1. Odběratel má právo vrátit Zboží do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne jeho dodání. Po uplynutí lhůty dle předchozí věty nárok Odběratele na vrácení zboží zaniká. Podmínkou možnosti vrácení je nepoužité Zboží v originálním nepoškozeném obalu bez popisků a polepení či jakýchkoli jiných zásahů do Zboží včetně jeho balení, v opačném případě není nárok Odběratele na vrácení Zboží dán. Odběratel vždy udá též důvod vrácení a přiloží reklamační protokol s dalšími podstatnými informacemi. Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout vrácení zboží, zejména v případě zboží na objednávku. Právo na vrácení zboží se nevztahuje na humánní léčiva (v souladu s legislativou EU) a jiné zboží, u kterého to je výslovně uvedeno.
  2. V případě jakéhokoliv vrácení Zboží (vč. reklamace či jiného vrácení Zboží Dodavateli) se specifickými nároky na přepravní teplotu - termolabilní látky - musí Odběratel po celou dobu skladování takového Zboží zajistit konstantní teplotní podmínky nutné pro daný typ Zboží v termoboxu, před předáním Zboží k vrácení přepravci takovouto zásilku zřetelně označit, tuto informaci řádně uvést do reklamačního protokolu a informovat přepravce o nutnosti zpětného transportu dotčeného Zboží v termoboxu za konstantních teplotních podmínek. Při nesplnění kterékoli z výše uvedených podmínek Odběratelem je Dodavatel oprávněn nepřijmout vrácené Zboží nazpět a Odběratel je povinen zaplatit Dodavateli za toto Zboží kupní cenu v plné výši. Tyto povinnosti Odběratele se vztahují obdobně i na jiný druh zboží, které vyžaduje speciální přepravní a skladovací nároky.
 8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA ZA JAKOST
  1. Nestanovují-li tyto Obchodní podmínky nebo příslušná smlouva jinak, pro uplatnění vad z vadného plnění se použijí právní předpisy platné a účinné pro vztahy z vadného plnění mezi podnikateli.
  2. Dodavatel přebírá záruku za jakost dodaného Zboží pouze v případech výslovného ujednání obsaženého v příslušné smlouvě či její příloze. Záruka za jakost se nevztahuje na vady Produktů v případě vnější události po přechodu nebezpečí škody na věci. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci (Zboží).
  3. Uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti Produktu na jeho obalu nebo v reklamě má účinky záruky za jakost a platí v uvedeném rozsahu pouze v případě, že ze strany Odběratele nedošlo k neodbornému nebo nešetrnému zacházení se Zbožím, nedodržení doporučených pracovních postupů, použití nebo skladování Zboží v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickému poškození nebo opotřebení způsobenými Odběratelem.
  4. Práva a povinnosti vyplývající ze záruky za jakost mohou být konkrétně dohodnuta v příslušné smlouvě či její příloze.
  5. Uplatnění vad Zboží musí obsahovat identifikaci příslušné objednávky nebo číslo faktury nebo dodacího listu, dále specifikaci vady a požadavek na způsob vyřízení odstranění vad. Uplatnění vad musí být písemné a musí být použit reklamační formulář Dodavatele.
  6. Odběratel je povinen zjištěné výrobní a materiálové vady dodaného Zboží oznámit Dodavateli bezprostředně po dodání nebo neprodleně poté, kdy Odběratel vady zjistit měl a mohl, jinak jeho práva z vadného plnění zanikají.
  7. V případě vrácení Zboží je Odběratel povinen vrátit Zboží nepoškozené se všemi jeho součástmi a příslušenstvím, pouze s přihlédnutím k běžnému opotřebení.
 9. RŮZNÉ
  1. Dodavatel je oprávněn Odběrateli na jeho žádost předávat v elektronické podobě informace o vlastnostech zboží ve struktuře definované Dodavatelem (dále jen „feed“). Použitím feedu Odběratel bere na vědomí, že tato data mají pouze informativní a nezávaznou povahu a Odběratel je plně zodpovědný za jejich použití při své obchodní či jiné činnosti. Dodavatel nenese v žádném případě odpovědnost za použití feedu Odběratelem či za jakoukoliv škodu Odběratele vzniklou použitím feedu při své obchodní činnosti, při jednání s orgány státní správy nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Tento odstavec se vztahuje i na informace získané z webových stránek nebo jiných marketingových materiálů Dodavatele.
  2. Dodavatel je oprávněn nabídnout tzv. rabatové akce. V rámci rabatové akce může Odběratel obdržet uvedený produkt za zvýhodněnou cenu při splnění podmínky odběru minimálního množství stejného produktu (zpravidla označeno např. 10+1, kdy 10 označuje min. množství odběru daného produktu, 1 označuje počet produktů za zvýhodněnou cenu). Pokud není uvedeno jinak, je zvýhodněná cena produktu rovna 1 Kč bez DPH.
  3. Přetisk Katalogu i jeho výňatků včetně těchto Obchodních podmínek není bez souhlasu Dodavatele povolen. Chyby, změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.
  4. Stejné účinky jako doručení jakéhokoli písemného právního jednání Dodavatelem Odběrateli má odmítnutí Odběratele písemné právní jednání převzít. V případě, že písemné podání nebude převzato Odběratelem, se za doručení písemného podání považuje uplynutí třetího (3.) dne po odeslání podání Odběrateli, byla-li zásilka odeslána s využitím provozovatele poštovních služeb.
  5. Odběratel není oprávněn k jednostrannému započtení pohledávek a/nebo jakýchkoli jiných nároků ze smluv, jejichž součástí jsou tyto Obchodní podmínky, vůči Dodavateli, ani k postoupení takových pohledávek na třetí osoby či k uplatnění zadržovacího práva na jakékoli podklady nebo předměty mu předané či svěřené Dodavatelem.
  6. Má-li Odběratel plnit svůj dluh vzniklý na základě příslušné smlouvy, započte se takové plnění nejprve na náklady již k uplatnění dluhu určené, pak na úroky z prodlení, poté na úroky a nakonec na jistinu. Odběratel není oprávněn určit, že plní nejprve na jistinu.
  7. Je-li Odběratel povinen plnit dluh z několika závazků vzniklých na příslušné smlouvy, započte se plnění nejprve na dluh, o jehož splnění byl již Odběratel upomenut, jinak na plnění dluhu nejméně zajištěného.
  8. Na náhradu škody a/nebo smluvní pokuty se placení Odběratele započte až po splnění závazku, jehož porušením povinnost k náhradě škody a/nebo k placení smluvní pokuty vznikla.
  9. Odběratel akceptací těchto Obchodních podmínek potvrzuje, že tyto Obchodní podmínky řádně prostudoval, neobsahují pro něj jakákoliv neočekávatelná ustanovení a jako takové je bez výhrad přijímá.
  10. Vztahy mezi Dodavatelem a Odběratelem se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. Ve sporech mezi Dodavatelem a Odběratelem je založena pravomoc obecných soudů České republiky. Místní příslušnost soudu se v souladu s ustanovením §89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, řídí sídlem Dodavatele.
  11. Tyto Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, který je rozhodný i pro jejich výklad. Pokud vztah založený předmětnou smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak Dodavatel a Odběratel sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
  12. Individuální ujednání odchylná od těchto Obchodních podmínek musí být v písemné formě.
  13. V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek. Neúčinné ustanovení se nahradí takovým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením.
  14. Tyto obchodní podmínky jsou účinné a závazné pro smluvní vztahy uzavírané ode dne 17.3.2023. Tyto Obchodní podmínky jsou rovněž zveřejněny na internetové adrese www.noviko-online.cz a nahrazují předchozí obchodní podmínky Dodavatele. Dodavatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit. Změnu Obchodních podmínek je Dodavatel povinen Odběrateli oznámit s tím, že Odběratel je oprávněn změnu odmítnout a případně vypovědět příslušnou Smlouvu v 6 (šesti) měsíční výpovědní době.